La il·luminació d’inundació amb projectors a l’hivern és específica per a cada tipus d'esport i l’entorn immediat corresponent on es desenvolupa. Un altre criteri és el tipus d’utilització o la finalitat, com ara les pistes públiques, els entrenaments o les competicions, així com les especificacions per a les emissions per televisió.

L’eficiència de la il·luminació d’inundació mitjançant projectors es defineix per: una bona visió requereix una il·luminació coordinada. Això s’aplica especialment a les instal•lacions esportives a l’aire lliure. En aquest camp s’han de complir amb les normes d’il·luminació en termes d'il·luminació, uniformitat, reducció de l’enlluernament i les propietats de color dels focus, que es defineixen a la norma ON EN 12193 "Il·luminació en instal·lacions esportives“. Es defineixen les exigències per a la il·luminació dels esports que es practiquen amb més freqüència, que s’han d'entendre com a valors mínims, cosa que fa la tasca d'il·luminació encara més exigent.

Per satisfer aquesta multifuncionalitat, les exigències en il•luminació van més enllà dels requisits esportius. La instal•lació dels projectors de llum d’inundació també ha de ser econòmica i satisfer les exigències amb el pas dels anys.

 

 Web de STICH