• Línia: formigonajar estaques de replanteig, excavació de terres, ferro, encofrats, formigó, arreglar i retirada de terres sobrants, sembra terreny afectat.
  • Estació inferior i estació superior: formigonejar estaques de replanteig, excavació de terres, muntatge de ferro, encofrats, muntatge de bulons i transport, formigó, arreglar i retirada de terres sobrants, sembra terreny afectat, construcció del camin de acceés a l'estació superior.
  • Línia de seguretat: excavació de rases desde la estació inferior fins la superior, col·locació d'arquetes a cada pilar, cable d'alimentació elèctrica entre estacions, forro guía, tapar rasa i col·locació de gleba.
  • Casetes: base de formigó, parets exteriors de bloc de formigó, aplacat de pedra del pais, fusteria de ferro, teulada de fusta recoberta de pissarra, terra de formigó, enllumenat elèctric i estufes, pintura.