AJUNTAMENT D'ALP

 • Any 1990
  • La Molina, Aigües xarxa municipal Ajuntament de Alp:
   • Remodelació de la canonada d'aigua potable de la Molina desde la Font Gran fins el dipòsit de l'ajuntament.
 • Any 2001
  • La Molina Ajuntament de Alp:
   • Aigua de la Font Gran. Transport del material, obrir i tancar rasa, col·locació de canonades i boques d'incendi, repartir tubs i soldar.
 • Año 2006
  • Col·lector de la Molina - Ajuntament de Alp:
   • Connexió dels col·lectors amb la depuradora a la vall Estació de la Molina.
 • Any 2007
  • Col·lector de la Molina - Ajuntament de Alp:
   • Connexió dels col·lectors amb la depuradora a la vall Estació de la Molina.

 

AJUNTAMENT DE DAS

 • Any 2003
  • Canvi canonada - Ajuntament de Das:
   • Canvi canonada d'aigua de varis carrers de Das de 1200 m de tub de polietilè de 125 mm amb arquetes, demolició, excavació i connexió a la xarxa general.
   • Runes i altres residuus de la construcció segons decret 201/94, excavació en rases per a la xarxa d'aigua potable i clavegueream, aportació de subbase, canvi paviment d'aglomerat asfàltic en calent i aprovisionament d'aigua potable.

 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 • Any 2002
  • La Molina - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
   • Obra civil i canalització de canonada del clavagueram desde el restaurant Cuesta. Rasa fins el Roc Blanc i del Roc Blanc fins Cuello Sexto.
   • Tallar asfalt, col·locación de tubs, realització de la connexió, tapar la rasa i asfaltar.

 

AJUNTAMENT DE TOSES

 • Any 2008
  • Toses - Canalització canal Renfe - Ajuntament de Toses:
   • Neteja del canal.
   • Transport de runes.
   • Subministre i col·locació de tub d'acer corrugat de 1700 mm de diàmetre i 2,7 mm de gruix, muntat a peu d'obra amb fixacions mecàniques.
   • Estesa i aixafat de material granulat dins del canal, a màquina, per capes de 25 cm de gruix i un grau de compactació del 95% del proctor modificat.
   • Forjat de doble vigueta de formigó de 20 cm de cantó col·locades cada 60 cm, entrevigues con volta de formigó prefabricada, omplert con formigó HA-25/B/20/, armadura d'acer B500 S i 5 cm de capa de compressió. Inclou anivellació de murs existents per a poder rebre el forjat.
   • Paviment de formigó HM-20/B/20/ per protecció de tub, de 20 cm de gruix amb acabat barrido.
   • Malla C-251 de 200x200 D.10 mm, elements de 6,00x2,20 m d'acer corrugat B 500 T i límit elàstic 5.100 kp/cm2, colocada en horitzontal en paviments.
   • Treballs de formació de clavagueram de recollida d'aigues pluviales consistents en formació de forat en tub d'acer corrugat i encofrat amb fusta de forat de 980x490 mm.
   • Subministre i col·locació de reixa de fundició de la marca Fundición Dúctil Benito model Tango de 980x490 mm i 7 cm de gruix clase D-400 revestida amb pintura negra. Inclou marc de recolzament.