Any 2002

 • La Molina - Casa Massachs: Moviment de terres, urbanització, construcció i jardinería d'una vivenda unifamiliar de 400 m2 de fusta. Tallar pins, desembrossar, realització paret d'escullera i rebaix terreny, excavació, línia clavagueram, retirada de sobrants, construcció vivenda, realització garatge i terrassa i treballs de jardinería del talús i jardí.
 • Urbanització Veïns Casa Vella: Clavagueram de toda la urbanització. Obrir rasa i tancar rasa, col·locació canonades i arquetes, transport d'àrids i reparar el cami existent.
 • La Molina - Casa Munikkes: Moviment de terres, urbanització, construcció i jardí d'una vivenda unifamiliar de 372,10 m2 d'estructura. Desembrossar terreny, realització espigó, transport de terres, línia elèctrica i d'aigua, clavagueram, col·locació de vigues, encofrar i desencofrar, fonaments del mur, netejar i pintar mur exterior, retirada de runes, construcció vivenda, finestres, realització del garatge i acabats interiors.
 • Urbanització Promocions Doroga: execució de 4.788 m2 de hidrosembra en talús amb mitjans mecànics. Deu unitats de llum en columna de 100 W i 260 ML de conductor de coure. També l'execució dels vials, sanejamento i abastiment de tota la urbanitzación. Runa i moviment de terres, pavimentació, xarxa de sanejamiento i drenatge, xarxa d'iluminació pública i electricitat, xarxa d'aigua potable, boques d'incendi i de reg, xarxa de telecomunicacions i xarxa de gas.

Any 2003

 • Urbanitzación Promociones Doroga: Execució de 654,94 m d'excavació amb rasa de 4 m, 33 arquetes, 287 ML de canalització, 4 tubss de PVC i 260 ML de canalització de tub corrugat.
 • Urbanitzación Font dels Trèmols - La Molina: Moviment de terres, enterrar soques, excavació del cami i anivellar.
 • Urbanitzación Font del Gatell - La Molina: Realització moviment de terres i del talús, reparar cami, treure soques, anivellar amb el rulo de 14T i aportació de terres.
 • Urbanitzación Bosch i Aymerich - Masella: Realització de runes, moviment de terres, clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.

Anys 2004 i 2005

 • Urbanització Bosch i Aymerich - Masella: Realització de runes, moviment de terres, clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.
 • Urbanització Font dels Trèmols - La Molina: Moviment de terres, enterrar soques, excavació del camin i anivellar. Xarxa d'aigua potable, xarxa de telefonía i telecomunicacions, xarxa de drenatge i clavagueram, xarxa de gas, ferms i paviments.

Any 2006

 • Urbanització Bosch i Aymerich - Masella: Realizació clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.
 • Urbanització Font dels Trèmols - La Molina: Realizació clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.

Any 2007

 • Urbanització Segramorta - La Molina: Realizació clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.
 • Urbanització Bosch i Aymerich - Masella: Realizació clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.

Any 2008

 • Pyrénéés 2000: Realització del rebaixament per a la construcció de xalets.
 • Urbanització Bosch i Aymerich - Masella: Realizació clavagueram i sanejament, paviments, instal·lació enllumenat públic, instal·lació d'aigua potable i contra incendis, instal·lació elèctrica m.t, b.t i xarxa de terras, instal·lació telecomunicacions i senyalizació.