Any 1990-1992

 • Pista de Roc Blanc y pista de Moixeres.
 • Línea de alta sepulta de la sala de máquinas en Quatre Camins.

Any 1993

 • Pistes de Torrent Negre i Ponent: 3.500 m.
 • 3.500 m de canonada d'aire i aigua. 55 arquetes de registre.
 • Línia d'alta de Quatre Camins i Roc Blanc.
 • Obra civil de la línia elèctrica per a la instal·lación de centres de transformació de Torrent Negre i Quatre Camins i la seva línia d'alimentació de 25 Kw: excavacions, 7.566 m3; terraplè, 9.328 m3; formigó, 312 m3; ferro, 12.500 kg; drenatges, 35 m; reperfilats de terres, 7.500 m2; rases, 1.275 m; sòcal de les instal·lacions, 250 m2.

Any 1999

 • Instal·lació de neu artificial a les pistes de: Volta Muntanya Sagrada, 3.050 m; Olímpica, 1.650 m; Puig-Pla de la Corda, 700 m; Dues Estacions, 870 m; Alabaus, 150 m.
 • La longitud total de les noves pistes a equipar és de 6.420 m.
 • S'han instal·lat: 6.420 m de canonada d'acer d'aigua i d'aire; 6.270 m de canonada de polietilè; 1.280 m de canonada d'acer galvanizat sense revestiment bituminós a las pistes existents; 930 m de canonada de polietilè a las pistes existents; 1.200 m de canonada de polietilè existent en Alabaus; 1.500 m de canonada a Font Gran; 715 m de canonada llacs; 103 equips d'arquets; 42 BORAX B6 a les noves pistes; 40 BORAX B6 a las pistes existents.
 • Sala de màquines Prat Agre (cota 1725 m): 1 torre de refrigeració de 250 Kw; 3 bombes de 250 Kw; 3 bombes de 110 Kw.
 • Obra civil i muntatge d'un local de gortogeig, inclòs local de transformadors, lots de ferreteria i obertura, conexions tuberies de captació d'aigua i clavagueram.
 • Sala BOOSTER (cota 1990 m): 2 bombes de 160 Kw; 1 transformador York 440.
 • Obra civil i muntatge d'un local de sala de Booster a dalt de tot de l'Olímpica, inclou local de transformadores, lot ferreteria i obertures, conexions i tuberies d'entrada mes sortida d'aigua i clavagueram.
 • Llac Prat Agre: sistema de refrigeració.
 • Nou llac: 2 bombes de 20 Kw; sala de conducció elèctrica i mecànica.

Any 2000

 • Reparació del llac de neu artificial de Prat Agre.

 Any 2003

 • Reparació i reforma de la sala de màquines, bombeig llac artificial.
 • Reparacions neu (Costa Rasa, Torrent Negre i Estadi).
 • Construcció d'un Half Pipe a la zona de Torrent Negre.

Any 2004

 • Sala de màquines: compressor d'aire York 440.
 • Pista trampolí i el cami d'accés a Pista Llarga: longitud total de muntatge 1.011 m; superfície total 10.307 m2; canonada d'aigua, 1.011 m; cable de diàleg, 1.011 m; arquetes equipades, 10 unitats; sonda temperatures i humitat, 1 unitat.

Any 2005

 • Pista de Quatre Camins, 100 m: canonada aire, 100 m; canonada aigua, 100 m; canons, 2 unitats.
 • Pista de Font Canaleta, 220 m: canonada aire, 220 m; canonada aigua, 220 m; canons, 5 unitats.
 • Estadi del Roc Blanc, 484 m: canonada aire, 484 m; canonada aigua, 484 m; canons, 10 unitats.

Any 2006

 • Obra civil i muntatge de neu artificial a las pistas Alabaus i Pedró: rases per a tuberies, 2.900 m; base de formigó, 10 unitats; arquetes de formigó, 40 unitats; arquetes de PVC, 40 unitats; canonada aire, 2.900 m; canonada aigua, 2.900 m.
 • Instal·lacions elèctriques, muntatges varis: passar i conexionar cable de diàleg, 5.800 m; passar i conexionar cable de potència, 2.900 m; conexionar arquetes tipus alta, 38 unitats; sondes, 6 unitats; anemómetres, 2 unitats.
 • Muntatge d'arquetes: montatge equips d'arquetes, 40 unitats.
 • Muntatge a sala de bombes i llac: muntatge de armaris elèctrics de YORK per a neu artificial, bombes de innivación, compressor per al tub d'aire del llac, muntatge del tub d'aire per el gorgotejador, muntatge de válvulas de tall ea la sala de màquines.
 • Llac Alabaus, capacitat per a 8.000 m3:
  • Moviment de terres: desmontar el terreny, 6.555 m3; terraplè, 6.425 m3; reperfilat dels talúsos, 385 m2; cami perimetral, 519 m2; refinat de talús, 915 m2; extracció i col·locació de gleba, 420 m2.
  • Obra civil i complements: rasa per canalizació, 42 m; rasa i muntatge de canonada, 40 m; arqueta de desaigüe, 1 unitat; arqueta d'entrada, 1 unitat; sortidor, 1 unitat; sonda, 1 unitat; valla metàlica, 1 unitat; porta valla, 1 unitat.
  • Impermeabilizació: lámina geotèxtil, 2.772 m2; tela impermeabilizació, 2.117 m2.

Any 2007

 • Desplaçament arqueta afectada pels terraplens.
 • Nova conducció enterrada de subministrament d'aigua.
 • Conexions de canalitzacions.
 • Muntatge cables elèctrics i de telecomunicacions.
 • Muntatge de canons i arquetes de neu.
 • Nous canons de neu complerts.

Any 2008

 • Reparació i impermeabilizació del llac Prat Agre.
 • Millores a la xarxa de neu artificial: rasa per a línia de canons per al half pipe, rasa per a pista existent a Alabaus (boardercross), cami enllaç del Clot de l'Hospital, subministrament i col·locació de conducciones, muntatges de cables elèctrics i de telecomunicacions, muntatge de canons i arquetes de neu, col·locació de canons de neu de baixa pressió. Les obres de millora de les instal·lacions de neu artificial de les pistes de La Molina es van acabar i es van entragar a la propietat a finals del mes d'octubre.
 • Col·locació bomba sala de màquines Alabaus.
 • Rasa desde la sala de màquines fins la caseta.

 

Any 2006

 • Llac Masella 1ª fase. Construcció d'un embassament de 130.000 m3, per a la producció de neu artificial. S'han previst les obras en 2 anys: Moviment de terres i runes: desbroçament i neteja del terreny, 36.000 m3; enderroc de lloses i fonaments, 100 m3; excavació, 150.106 m3; terraplens, 72.893,11 m3; excavació i rases de pous, 3.060 m3; farciment de rases, 1.000 m3; anivellació i refinament de talusos, 20.905 m2; transport a l'abocador, 40.200 m3; base de tot-un artificial, 320 m2. Impermeabilizació, drenatge i obres de fábrica: reblaniment de material filtrant, 1.480,80 m3; drenatges, 670,97 m; tuberies, 508 m; cuneta, 595 m; formigó, 108,40 m; encofrat de fusta, 32 m2. Instal·lacions: subministrament i col·locació de galeria de formigó, 53 m; obra civil caseta de bombes, 1 unitat. Varis: regeneració de talusos, 10.800 m2; rètol d'alumini, 2 unitats; senyalització i tancaments.

Any 2007

 • Llac Masella 2ª fase: construcció d'un embassament de 130.000 m3 per a la producción de neu artificial a l'Estación de Esquí i Montaña de Masella. S'han previst les obres en 2 años. Impermeabilizació, drenatge i obres de fàbrica: làmina impermeable, 51.213,3 m2; formació de lastre, 1.260 m; canalizació, 575 m; formigó, 345,80 m3; acer per armar, 5.800 kg; encofrat, 255,30 m2. Instal·lacions: perico per canalizació, 2 unitats; tuberies, 1.240 m; escala d'emergència sobre talús, 4 unitats; tanca d'acer, 500 m; equips de bombeig, 2 unitats; canonada d'acero, 1 unitat; sistema d'aparells mesura, 1 unitat; escomesa elèctrica, 1 unitat; formació de punt baix, 1 unitat; construcció de calaixos, 1 unitat. Varis: formació de cami, 40 m2.

 

Any 1998

 • Instal·lació de neu artificial a la pista El Vailet. S'han instal·lado: 2.520 m de canonada d'aire mes les arquetes, 2.520 m de canonada d'aigua mes les arquetes, 30 canons B6, 5 canons York 10.
 • Sala de màquines: 2 bombes de 200 Kw, 1 torre de refrigeració, 1 compressor York 440.

Any 1999

 • Muntatge i remodelació de 1.798 m de canonada d'aire, part vella de la remodelació antiga, sala de màquines i neu artificial. Reconversió de la pista en automàtic.
 • Gorgoteig del llac.

 

Any 2000

 • Instal·lació de neu artificial a las pistas de: Picardes (985 m), Estadi (676 m), pista accés cota 2000 m (1.219 m), pista telesquí debutants (510 m), snowpark (250 m). La longitud total de pistes a equipar és de 3.640 m. S'han instal·lat: 3.640 m de canonades d'acer, 3.640 m de canonades de polietilè, 38 equips d'arquetes.
 • A las noves pistes s'han instal·lat: 18 rubis de 10, 18 bórax de 6, 2 bórax de 12.
 • A las pistes ja existents s'han instal·lat: 12 rubís de 10, 19 bórax de 6.
 • Sala de màquines. Reconversió per el sistema d'alta pressió de la "Caseta del Gos", muntatge elèctric i mecànic: 1 bomba de 200 Kw.

Any 2008

 • Muntatge de 4.914 m de pistes: Camí del Llop 1, Camí del Llop 3, la Pala, enllaç les Fonts - Debutants, aducció d'aigua a la sala de bombeig, opció canvi de canonades, ampliacions de sala de màquines. Aquests treballs es realitzen en 3 fases: obertura de las rases, estesa de las canonades i cables, recobrimiento de la rasa. A finales de novembre es fa fer entrega de l'obra acabada.
 • Canvi línia nova de seguretat en el telesquí del Bosc.

 

Any 2002

 • Instal·lació de neu artificial a las pistes de: Llevata Express (1.052 m), Coll de Royes (1.691 m), Diagonal (806 m). S'han instal·lat 1.691 m de fibra òptica, 3.549 m de canonada d'acer, 3.549 m de canonada de polietilè, 35 equips d'arquetes. A les noves pistes: 5 bórax de 3, 3 bórax de 6 dobles, 8 bórax de 6, 12 rubís de 10, 3 bórax de 12, 1 rubí de 6.
 • Sala de màquines Pla de Royes. Muntatge elèctric i mecànic de la millora de la sala para a que funcioni amb llac o directament desde la instal·lació antiga: 2 bombes de 250 Kw, 1 compressor per al gortogeig del llac.

Any 2003

 • Muntatge gorgoteig del llac artificial.

 

Any 2004

 • Muntatge circuit de la sala de bombeig mecànic i elèctric de 2 bombes.

 

VALL FOSCA

Any 2007

 • Llac Vall Fosca amb una capacitat de 8.000 m3. Abastiment de aigua a Filià: desmontar terreny, 18.542 m3; transport de terres, 12.982 m3; terraplè, 5.560 m3; drenatges, 300 m; reperfilar, 13.060 m2; canonada, 1.747 m; impermeabilizació, 10.300 m2; formigó de talús, 5.770 m2; surtidor, 2 unitats; rasa de conduccions, 952 m; arqueta captació riu, 1 unitat; arqueta ssortida llac, 2 unitats; valla metálica, 450 m; porta valla, 1 unitat; acondicionament de pas d'accés; col·locació gleba talús, 7.031 m2; sembra talús, 7.031 m2; porta entrada, 1 unitat.

 

Any 2008

 • Muntatge de 3.683 m de pistes: sota telecadira desembragable, Prats dels Clots, Planells de l'Olla, Estadi, Gall Fer, zona hotel. Aquests treballs es realitzen en 3 fases: obertura de las rases, estesa de las canonadas i cables, recobriment de las rases. S'entrega l'obra acabada a finals de novembre.
 • Llac estació d'esquí Port-Ainé: ampliación del lac per a 5.000 m3 mes i impermeabilització.

 

Any 1994

 • Pistes de: Enamorats, Quatre Camins, Esquirols, Pla de Masella i la Tosa. El conjunt presenta una longitud de 4.521 m de pistes. S'han instal$lado: 4.521 m de canonada d'aigua, 4.521 m de canonada d'aire.
 • 52 arquetes de registre per als següents canons: 20 canons Y10, 4 canons Y40, 12 canons SIL 10, 4 canons SIL 40, 6 canons ONYX 10, 6 canons ONYX 40, 2 canons CYRUS automàtics, 2 canons QUARTZ.
 • Llac artificial con capacitat de 20.000 m3:
  • Moviment de terres: 18.437 m3 d'excavació, 8.904 m3 de terraplens i compactació, 10.872 m2 de desbrossament del terreny, 3.799 m3 de retirada de tierra vegetal.
  • Sala de màquines Pla de Masella (cota 1625 m). Obra civil mecànica i elèctrica: 4 bombes de 132 Kw, 1 torre de refrigeració, 1 compressor YORK 440.

Any 1995

 • Pistes de: la Tosa, arribada TS 11, les Fustes, pista FIS. El conjunt de les pistas representa una longitud total de 1.900 m. S'han instal·lat: 1.900 m de canonada d'aigua d'acer amb recobriment asfàltic, 1.900 m de canonada d'aire d'acer amb recobriment asfàltic, 32 equips d'arquetes alta pressió per a canons tipus YORK, SIL y ONYX; 3 equips d'arquetes mixtes per a canons tipus YORK, SIL, ONYX, CYRUS i QUARTZ.
 • Sala de màquinas Pla de Masella (cota 1625 m): ampliació de 2 bombes.
 • Sala de màquines Quatre Camins (cota 1900 m). Obra civil mecànica i elèctrica: 2 bombes de 160 Kw, 1 torre de refrigeració XRVS 200, 1 compressor YORK 440, canvi de YORK 440 en aquesta sala.

Any 1996

 • Pistes de: Pleta, Rambla y Davallada. El conjunt de las pistes representa una longitud total de 1.120 m. S'han instal·lat: 1.120 m de canonada d'aigua d'acer amb recobriment asfàltic, 1.120 m de canonada d'aire d'acer amb recobriment asfàltic, 21 arquetes alta pressió per a equips YORK, 2 arquetes mixtss per a CYRUS.

Any 1997

 • Instal·lació de neu artificial en les següents pistes: Pla de la Corda (cota 2010 m, pista de 2.130 m, 788 m), Ramblas (cota 1770 m, pista de 2.010 m, 1.192 m), variant Enamorats (cota 1735 m, pista de 1.770 m, 172 m), Pastors (cota 1620 m, pista de 1.735 m, 675 m), Esquirols (cota 1630 m, pista de 1.720 m, 400 m), la Tosa (cota 2385 m, pista de 2.510 m, 410 m).
 • El conjunt de las pistes representa una longitud total de 3.637 m: 3.637 m de canonada d'aigua, 3.637 m de canonada d'aire.
 • Torre de refrigeració sala de màquines Pla de Masella.
 • Obra civil i muntatge de la segona torre de refrigeració mecànica i elèctrica.
 • Muntatge sala de màquines Quatre Camins. Ampliació: 2 bombes de 164 Kw, 1 compresor YORK 440.

Any 1998

 • Instalació de neu artificial a las pistas de: Coma Oriola, Coma Pregona, Geperuda. El conjunt de les pistes representa una longitud total de 1.210 m: 1.210 m de canonada d'aire, 1.210 m de canonada d'aigua, 22 unitats de canons BORAX.
 • Refrigeració llac artificial.
 • Refrigeració del llac per a bombolles d'aire.
 • Booster "El xalet".
 • Obra civil i muntatge elèctric i mecànic del booster "Les Fustes": 2 bombes de 75 Kw.
 • Construcció d'un local que serveix de booster. Implantació del booster de bombes i transformadors.

Any 1999

 • Instal·lació de neu artificial a las pistes de: Pla de la Corda (895 m), Dues Estacions Superpala (860 m). La longitud total de pistes a equipar és de 1.725 m: 1.725 m de canonada d'aigua i aire, 33 arquetes per a canons BORAX.
 • Sala de màquines Muntanyes Russes: 4 bombes de 75 Kw, 1 compresor YORK 440.
 • Obra sala de màquines, muntatge elèctric i mecànic.
 • Llac artificial de 110.000 m3.
 • Gorgoteig llac Muntanyes Russes.

Any 2003

 • 31 arquetes.
 • Sala de màquines.

Any 2004

 • Pista baixada superior (cota 1766 a 2003): muntatge canonada d'aire 1.165 m, muntatge canonada d'aigua 1.165 m, canons 17 unitats.
 • Pista Descens (cota 2003): muntatge canonada d'aire, 483 m; muntatge canonada d'aigua, 483 m; canons, 5 unitats.

Any 2006

 • Pista Pleta (835 m): canonada d'aire, 835 m; canonada d'iagua, 835 m; 3 forros per als cables elèctrics i de dialeg; rasa línia baixa amb cable de 3 de 95 i 1 de 70; arquetes, 8 unitats.
 • Pista Familiar (1.976 m): canonada d'aire, 1.976 m; canonada d'aigua, 1.976 m; 3 forros per als cables elèctrics i de diàleg; muntatge de tot el sistema de derivació i cablejat; arquetes, 30 unitats.
 • Sala de màquines Muntanyes Russes: muntatge mecànico i elèctric de la quarta bomba.
 • Rasa línia elèctrica de Quatre Camins a Pleta.

Any 2007

 • Pista Pastors: canonada d'aire 500 m, canonada d'aigua 500 m, 3 forros de cable elèctric i diàleg, arquetes de línia, muntatge del sistema de derivació i cablejat.
 • Pista Familiar: canonada d'aire 2.110 m, canonada d'aigua 2.110 m, 3 forros de cable elèctric i diàleg, arquetes de línia, muntatge del sistema de derivació i cablejat.